Halvårsregnskab 2019 i Sparekassen Bredebro.

Resultatet for 1. halvår 2019 udgør et overskud på t.kr. 1.485 før skat mod et overskud på t.kr. 1.495 for 1. halvår 2018.

Før kursreguleringer, nedskrivninger og skat er resultatet på t.kr. 12.770 mod t.kr. 8.618 for 1. halvår 2018.

Isoleret set er dette ikke tilfredsstillende. Der er dog i resultatet indregnet nedskrivninger på Sparekassens domicilejendomme på 2,8 mio. kr. og på eksponeringer 8,5 mio. kr.

Egenkapitalen er styrket fra 225 mio. kr. til 227 mio. kr.

Nedskrivninger på ejendomme er med baggrund i, at Finanstilsynet ved deres besøg i foråret 2019 har vurderet ejendommene lavere.

Ved deres besøg vurderede de endvidere at der på få i forvejen kreditforringede eksponeringer skulle nedskrives yderligere 3,8 mio. kr.

Der er stor aktivitet i Sparekassen, hvilket bl.a. fremgår af, at indtægter fra gebyrer og provisioner er steget med 11,8 %. Det skyldes især stigende aktivitet i vores markedsområde. Især er der kommet god gang i hushandler og konverteringer.

Vi har årets 6 første måneder haft en tilgang på 450 nye kunder. Det er både privatkunder, foreninger og erhvervskunder.

For helåret 2019 forventer vi et resultat på 12-16 mio. kr. før skat.

Læs mere på her på siden under regnskab.