Risikomærkning af investeringsprodukter

I overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter, skal vi fremover inddele forskellige typer af investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier. En nem og overskuelig måde for dig at få overblik over de forskellige investeringsprodukter samt inddelingen heraf. For at illustrere dette, har vi indsat en oversigt nedenfor. Med oversigten kan du danne dig et overblik over vores inddeling af investeringsprodukter.

Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf.

I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske statsobligationer.

Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men ligesom i den grønne kategori, er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis investeringsforeningsbeviser.

For produkter i den røde kategori gælder det, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at disse er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er strukturerede obligationer.

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:

  • Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og dermed ikke i sandsynligheden for, at dette sker
  • Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen
  • Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering
  • Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, der er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, der er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje
  • Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne. Du bør derfor stadig søge rådgivning, inden du investerer

Oversigt over investeringsprodukterne vil blive fordelt efter mærkningskategorierne grøn, gul og rød.

Kategori Beskrivelse
  Investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.
  Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.
  Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.

Når du handler i Netbank, vil de forskellige produkter være markeret med farverne som angivet overfor. På kontoformer, der kan sammenlignes med investeringsprodukter, vil der ligeledes være angivet et lyskryds, der viser farven på kategorien. Hvis du modtager rådgivning omkring investeringsprodukter, vil du få oplysning om kategorien.

VI har i Sparekassen fravalgt rådgivning på de såkaldte røde produkter med undtagelse af andre valutaderivater herunder swaps, valutaoptioner og valutaterminsforretninger.