Vedtægter for valg til Sparekassens
repræsentantskab (uddrag)

 

§5 Stk. 1
Til repræsentantskabet vælges mellem 45 og 60 medlemmer af og blandt de stemmeberettigede garanter. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer fastsættes af repræsentantskabet. Det bør tilstræbes, at repræsentantskabet sammensættes alsidigt - såvel erhvervsmæssigt som geografisk. Repræsentantskabets medlemmer, som skal være myndige personer, vælges for fire år ad gangen.

Stk. 2
Stemmeberettigede ved valg af repræsentantskabet er sparekassens myndige garanter, hvis garantbevis er noteret på navn den 1. august i valgåret. Hver garant har en stemme for hver kr. 1.000,- indbetalt garantkapital, dog højst tyve stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3
Valgbare er myndige garanter, der også er stemmeberettigede. Personer, med hverv i anden konkurrerende finansiel virksomhed, er ikke valgbare.

 

NB: Dette er et uddrag af Sparekassens vedtægter. Du er velkommen til at downloade vedtægterne herunder eller få dem udleveret i Sparekassen.

Vedtægter