Sparekassen Bredebro arbejder med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi tager meget alvorligt. Vi anvender betydelige ressourcer på området, og har konstant stort fokus på at overholde lovgivningen, og dermed bidrage til, at Sparekassen Bredebro ikke bliver anvendt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Sparekassen en politik for risikostyring på hvidvaskområdet, samt en række interne regler, der sikrer løbende overvågning. Vores arbejde med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering udspringer herudfra.
Vi samarbejder med vores datacentral SDC og bakker op om initiativer fra branchen der har til formål at begrænse sådanne aktiviteter.

Vi følger desuden de seks adfærdsprincipper for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, som er udfærdiget af Finans Danmarks Hvidvask Task Force.

Sparekassen har etableret funktioner, der er ansvarlige for, at Sparekassen overholder lovgivningen og de interne regler.

Funktionerne består af;
Kontrolområdet, der sikrer løbende kontroller, samt overholdelse af Sparekassens egne regler og forretningsgangen,
Transaktionsområdet, hvor der arbejdes med overvågning af kunder og deres løbende transaktioner
Den hvidvaskansvarlige, der sikrer at Sparekassen holder sig ajour på relevant lovgivning, sikrer at denne implementeres i Sparekassen, og at Sparekassen overholder dem. Den hvidvaskansvarlige fører kontrol med de øvrige funktioner på området, og sørger for vurdering og indberetning til SØIK (Statsadvokaten for Særlige Økonomisk og International Kriminalitet). Ligeledes yder den hvidvaskansvarlige rådgivning til Sparekassens medarbejdere omkring opgaverne.
Endelig er ansvar for området forankret hos Sparekassens direktør, der udgør det hvidvaskansvarlige direktionsmedlem.
Funktionerne rapporterer til den hvidvasksansvarlige.
Den hvidvaskansvarlige rapporterer direkte til direktør samt Sparekassens bestyrelse.

Sparekassens medarbejdere modtager regelmæssigt uddannelse i identifikation af hvidvask og terrorfinansiering.

Der stilles krav til os om, at vi kender vores kunder og deres forventede forbrug af vores produkter og services. Vi har derfor behov for oplysninger om identitet, formålet med kundeforholdet, omfanget af transaktioner samt til hvilket land der er skattepligt. Oplysningerne skal være på dokumenteret basis.

Læs mere om de risikobegrænsende foranstaltninger her…

Vi har især fokus på:
Kend din kunde-procedurer
Ved oprettelse af kundeforhold og undervejs i kundeforholdet skal ”Kend din kunde-procedurer” følges i overensstemmelse med Sparekassens regler og retningslinjer.
Procedurerne er udarbejdet således, at det ud fra en risikobaseret tilgang sikres, at kundens identitet fastlægges tilstrækkeligt, og at kundeforholdet i øvrigt ikke udsætter Sparekassen for risiko for misbrug til hvidvask, terrorfinansiering eller brud på sanktioner.

Undersøgelses- og noteringspligt
Alle medarbejdere i Sparekassen er ansvarlige for at kontakte den hvidvaskansvarlige / alternativt kontrolområdet ved konstatering af komplekse eller usædvanligt store transaktioner eller aktiviteter, der ikke har et klart forretningsmæssigt eller påviseligt lovligt formål. Her undersøges baggrund for og evt. mistanke ved sådanne transaktioner.
Vi er forpligtet til i øvrigt at undersøge komplekse eller usædvanligt store transaktioner og aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål. Resultater af undersøgelserne skal noteres og evt. indberettes til SØIK.

Løbende transaktioner
Kunders transaktioner skal effektivt overvåges for en vurdering af, om kunders aktiviteter er i overensstemmelse med den viden, vi har om kundeforholdene, herunder om faktiske og forventede forretningsomfang, og om aktiviteterne i øvrigt forekommer mistænkelige.

Underretningspligt
Ved enhver mistanke om, at en transaktion, midler eller en kundehenvendelse har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal Sparekassens medarbejdere rette henvendelse til den hvidvaskansvarlig med henblik på indberetning til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet).
Såfremt mistanken ikke umiddelbart kan afkræftes, indberettes mistanken til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Opbevaringspligt
Alle dokumenter og registreringer om kunder, herunder oplysninger om kundeidentitet, kundetransaktioner og resultater af undersøgelser skal opbevares i mindst 5 år efter kundeforholdets afslutning.
Screening mod sanktionslister og udlandsområdet
Udlandsbetalinger screenes med henblik på at sikre, at vi ikke overtræder sanktioner mod visse lande eller personer anført i EU-forordninger eller øvrige internationale regler. Sparekassen samarbejder på området med Sparekassen Kronjylland.

Finans Danmark

Derfor spørger banken om ID – og alt muligt andet

Se video


Download brochure

Sparekassen understøtter Finans Danmark's seks adfærdsprincipper

  1. Vi sætter altid etik før profit
  2. Vi følger loven og lovens ånd
  3. Vi vil gerne kigges i kortene
  4. Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur
  5. Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle medarbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
  6. Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne